header_pic4.jpg
Onze troeven

In onze school willen we vooral de nadruk leggen op:

 

 Onderwijs voor hoofd, hart en handen: een brede vorming nastreven van de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

o   Recente onderwijsmethodes

o    Uitdagende werkvormen waarbij actief en constructief leren centraal staan

o    Een rijk aanbod aan muzisch creatieve activiteiten

o    Culturele uitstappen

o    Samenwerking met partners: o.a. Fablab Brussels van de VUB

o    Sport op school: voldoende bewegingsmomenten tussendoor naast de 2 uur lichamelijke opvoeding en zwemmen van het derde leerjaar 

 

Onderwijs dat inzet op de vaardigheden van de 21ste eeuw: 

o    In ons schooleigen fablab maken onze leerlingen kennis met de nieuwste technologieën en technieken zoals 3D-printen, lasersnijden -en graveren, programmeren en coderen. 

o   Door onze leerlingen vanop jonge leeftijd te laten kennismaken met wetenschappen en techniek maken we hen klaar voor de wereld waarin zij leven en op de jobs van morgen.  

  

Een gezonde en veilige levenshouding

o    Gezonde maaltijden in het eigen schoolrestaurant

o    Naschoolse sport op woensdagnamiddag

o    Fietseducatie

o    Milieuzorg op school

o    Een eigen schoolmoestuin met kippen

 

 We hechten belang aan normen en waarden:

o    Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.

o    Ook orde en tucht vinden we belangrijk.

o    Aandacht voor sociale vaardigheden

o    Zelfstandigheid stimuleren door contractwerk

o    Samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen door groepswerk, hoekenwerk,

o    Leerlingen meenemen op ontdekkingstocht zodat zij zich ontwikkelen tot leergierige individuen

o    Een positief kritische ingesteldheid aanwakkeren

 

Elk kind is uniek:

o    We trachten een school te maken waarin de kinderen zich thuis voelen en iedereen zich kan ontplooien naar zijn talenten.

o    Leerlingen leren om zichzelf te ontdekken en hen stimuleren om hun individuele persoonlijkheid te uiten.

 

Een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding: Zorgzaam omgaan met onze leerlingen staat centraal.

o    De leerkrachten worden ondersteund door een team van zorgcoördinatoren en SES leerkrachten.

o    Verschillende keren per jaar worden er genormeerde toetsen afgenomen om het niveau te bepalen en hier acties aan te koppelen.

o    Onderwijs op maat van elk kind

o    Samenwerking met het CLB

o    Ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van problemen.

 

Duidelijke communicatie:

o    Infoavond bij het begin van het schooljaar

o    Oudercontacten

o    Informele oudercontacten: leerkrachten zijn aanspreekbaar 15 minuten voor en na afloop van de lestijden

o    Heen en weerschriftje in het kleuteronderwijs

o    Rapport met duidelijke informatie over de leerprestaties, sociale vaardigheden en de competenties met betrekking tot leren leren in het lager onderwijs

o    Een website en facebookpagina waarop ouders nieuws krijgen over het schoolleven en de activiteiten van de verschillende klassen.

o    Wekelijkse nieuwsbrief

 

Participatie van leerlingen en ouders:

o    Leerlingenraad waarin de leerlingen de kans krijgen om hun ideeën te verwoorden en zo bij te dragen tot een school waar kinderen graag naar school komen.

o    Een oudercomité waarbij ouders de kans krijgen om hun steentje bij te dragen en mee te werken aan projecten, zoals o.a. ons moestuinproject.

o    Talenten van ouders kunnen ingezet worden tijdens lesactiviteiten. 

 

Een team van professionals dat de kinderen begeleidt:

o    Dynamische leerkrachten die steeds open staan voor nieuwe ideeën en nascholingen

o    Regelmatig overleg tussen de leerkrachten

o    Een verticale samenhang door duidelijke afspraken tussen de leerkrachten

 

En verder:

o    Ondersteuning door Onderwijscentrum Brussel

o    Klascomputer vanaf de eerste kleuterklas

o    Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer