header_pic4.jpg
SCHOOLREGLEMENT

Onze school is een leefgemeenschap, waarin de leerlingen en de leerkrachten de hoofdrol spelen. Om ervoor te zorgen dat het schoolleven geordend verloopt, werd er een schoolreglement opgesteld.

Dit werd besproken in de schoolraad, het adviesorgaan waarin ouders, personeelsleden en geco√∂pteerden uit de sociale, economische en culturele milieus zetelen. U kunt de integrale versie van het schoolreglement   hier   downloaden door op de link te klikken 

Het schoolreglement regelt de relaties tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen. Hieronder leest u een aantal afspraken uit het schoolreglement.

 

1.      Algemeen.

Kledij en voorkomen: Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen.

Taal: Wij zijn een Nederlandstalige Brusselse school van het GO. Het is dan ook logisch dat het Nederlands de voertaal is binnen onze school en aan de schoolpoort. Wij vragen aan onze ouders om het Nederlandstalig karakter van onze school te respecteren.

Vertolking van eigen mening:

Onze leerlingen krijgen de kans om hun mening te uiten of overtuiging te verdedigen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten en de leden van het schoolteam. Het spreekt voor zich dat we verwachten dat ze dit beleefd en met respect doen. Ook vragen we hen om begrip op te brengen voor de mening of het standpunt van anderen. Racistische of discriminerende uitspraken worden niet getolereerd.

Ook van de ouders verwachten we dat ze geen kwetsende of racistische uitspraken doen maar hun kinderen opvoeden in een geest van wederzijds respect en met begrip voor de overtuiging van de medemens.

Bij eventuele problemen met medeleerlingen stellen we het op prijs dat ouders hier melding van maken aan de leerkrachten of directie. Er wordt in geen geval goedgekeurd dat ouders andere kinderen terechtwijzen.

Orde en wellevendheid : Onze leerlingen zijn niet alleen op school zelf, maar ook tijdens uitstappen e.d. het uithangbord, het visitekaartje van onze school en dienen zich steeds beleefd en gepast te gedragen. Indien vastgesteld wordt dat dit niet gebeurt, zal de leerling een sanctie worden opgelegd.

Opvolging van richtlijnen van directie en personeel, onder andere bij  inzameling van spaargelden, melding van afwezigheid,

Zich houden aan de aangewezen, afgebakende speelruimte: Tijdens de speeltijden houden de leerlingen zich aan de afgebakende ruimte. De leerlingen die deze regel overtreden zullen hiervoor een sanctie opgelegd krijgen. Het is verboden te fietsen op de speelplaats ( enkel toegestaan tijdens geleide activiteiten ) Zonder toestemming van de leerkrachten is het absoluut verboden om de speelplaats te verlaten. Klassen en gangen zijn geen speelruimten.

Zich ordelijk verplaatsen in groep zowel binnen als buiten de school:  bijvoorbeeld tijdens uitstappen en bij het vormen van rijen

Respect voor school en schoolomgeving: elke leerling dient respect  te tonen voor de school en voor de schoolomgeving. Deze regel geldt eveneens wanneer de ouders hun kind komen  brengen en/ of afhalen.

 

 

2.      In de klas

Spreek- en luisterhouding : ik spreek wanneer ik mag en ik luister wanneer ik moet.

Aandacht : ik ben steeds aandachtig in de klas.

Het zich verplaatsen in de klas : wij verplaatsen ons niet onnodig in de klas en doen dit hoe dan ook slechts op ordelijke wijze en mits toelating van de leerkracht.

Orde en netheid in en op de tafels, in de boekentassen, in de lessenaar moet ik dagelijks respecteren

Ik werk actief mee aan het opruimen van speel- en werkhoeken na de activiteiten . De materialen berg ik op zoals  afgesproken .

Ik heb respect en draag  zorg voor mijn eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school. Wanneer ik vrijwillig iets kapot maak moeten mijn ouders dit vergoeden.
Materialen die door de school worden aangeboden zoals leesboekjes, klik-klakboekjes, werkboeken, die niet terugkeren naar de school, zullen eveneens moeten worden vergoed.

 

 

3.      Op de speelplaats

Aard van de spelen en van het speelgoed : ongevaarlijke spelletjes ( kaarten, knikkeren, hinkelen, elastiek en touwtjespringen )  zijn toegelaten. Ruwe spelletjes en vechtspelletjes  zijn verboden. Voetballen kan maar enkel bij droog weer.

Gebruik van vuilnisbakken : het gebruik van de vuilbakken is verplicht! Wij sorteren ons afval. Wij zijn een milieubewuste school.

Respect voor begrenzing

Wij tonen respect voor de beplanting

Aandacht voor het belsignaal : wanneer de bel rinkelt ga ik direct in de rij staan

Vormen van rijen : ik ga in mijn eigen rij staan en gedraag me zoals het hoort

 

 

4.      In het toilet (plasbeleid)

Voorkeurtijdstip van toiletbezoek : het toiletbezoek gebeurt steeds onder begeleiding

Verblijf in toiletruimte : de leerlingen beperken hun aanwezigheid in de toiletruimte tot een minimum. Indien een leerling in de toiletruimte  een puinhoop aanricht zal hij/ zij de orde en netheid dienen te herstellen en zullen de ouders van dit ongewenst gedrag op de hoogte gebracht  worden.

Indien leerlingen vrijwillige vernielingen aanbrengen, zal de schade verhaald worden op de ouders.

Gebruik van toiletten : een nette sanitaire ruimte is van groot belang. Alle leerlingen worden geacht om samen deze netheid te waarborgen.

Toiletpapier wordt nooit op de grond geworpen. We springen hier zuinig mee om.

Elke toiletbezoeker is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de toiletruimte. Na elk toiletbezoek wast de leerling zijn handen.

 

 

5.      In het schoolrestaurant

Innemen van vaste plaats : elke leerling zit dagelijks op zijn/ haar vaste plaats. Verandering van zitplaats is slechts mogelijk na toestemming van de toezichthoudende leerkrachten en zal slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan.

Elementaire tafelmanieren: we verwachten dat elke leerling blijk geeft van goede tafelmanieren en het nodige respect vertoont voor het eten dat geserveerd wordt.

Zich verplaatsen in het schoolrestaurant: tijdens de maaltijd blijven alle leerlingen op de hen toegewezen plaats zitten.

Binnenkomen en verlaten van het schoolrestaurant: gebeurt steeds op een ordelijke en beleefde manier.

Leerlingen die geen warme maaltijd gebruiken kunnen hun eigen boterhammen meebrengen. Het gebruik van een brooddoos is verplicht. De school zal in geen geval thuis bereide maaltijden opwarmen. Enkel brood met zo weinig mogelijk bederfbaar beleg is toegelaten.

De leerlingen hebben respect voor  de inhoud van elkaars brooddoos/ maaltijd.

 

 

6.      In de bus

Begeleiding van de kinderen tijdens busvervoer : elke leerling houdt zich aan de gemaakte afspraken tijdens de busritten ( niet rondlopen in de bus, niet eten in de bus, niet roepen/ vechten enz. ) 

Al dan niet innemen van vaste plaats : leerlingen kunnen vrij hun zitplaats kiezen, tenzij anders werd beslist door de leerkrachten die de uitstap begeleiden.

Afspraken bij het in- en uitstappen : het in en uitstappen gebeurt op een ordelijke en rustige manier. Er wordt niet geduwd.

 

 

7.      Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten

Afspraken rond afhaling van leerlingen: Aan het begin van elk schooljaar melden de ouders aan de school hoe, door  wie en omstreeks hoe laat hun kinderen na schooltijd  afgehaald worden . Wijzigingen dienen steeds gemeld te worden via de heen en weerschrift of de schoolagenda.

Leerlingen die zonder begeleiding naar huis mogen  ( enkel op schriftelijke vraag van de ouders ) nemen de kortste weg.

Leerlingen naar school brengen: De ouders brengen hun kinderen tot op de speelplaats. Bij het belsignaal wordt de speelplaats verlaten.

Afhalen van leerlingen: De leerlingen worden afgehaald op de speelplaats. De opvangverantwoordelijke moet steeds verwittigd worden wanneer een kind afgehaald wordt.  

 

8.      Tijdens de opvang

Voor de ouders die door werk- of andere omstandigheden in de onmogelijkheid verkeren hun kind binnen de hieronder vermelde periodes zelf op te vangen, is er voor- en naschoolse opvang voorzien op de normale lesdagen.

Afspraken afhalen van leerlingen:

Ouders komen op de speelplaats hun kinderen afhalen en hebben zo de mogelijkheid om een klein informeel gesprekje met de klastitularis te voeren indien gewenst. Alle leerkrachten blijven dus ter beschikking van de ouders. Wanneer zij merken dat er geen ouders zijn die hun wensen aan te spreken, kunnen zij vertrekken.

 

 

 

9.      Buitenschoolse activiteiten

Didactische uitstappen zijn ondersteunend en illustreren het leerproces. Deze uitstappen maken het leren aangenaam en boeiend.

Via de schoolagenda, het heen en weerschriftje en de nieuwsbrief  wordt u op de hoogte gebracht van de uitstappen die uw kind zal maken. Het is uiteraard de bedoeling dat alle kinderen kunnen deelnemen.

Tijdens de uitstappen houden de leerlingen zich strikt aan de richtlijnen van de begeleiders

Tijdens de uitstappen gedragen de leerlingen zich naar behoren en praten zij steeds Nederlands.

Leerlingen die zich tijdens de voorbereiding van de uitstap onvoldoende hebben ingezet of zich misdragen hebben, kunnen de deelname aan de uitstap ontzegd worden. Deze leerlingen dienen op de dag van de uitstap wel aanwezig te zijn op school maar krijgen een aangepast takenpakket.

Verplaatsing in groep gebeurt op ordelijke wijze en volgens de geldende afspraken.

 

Van de ouders verwachten we dat ze:

- het schoolreglement respecteren, omdat een organisatie zoals een school nu eenmaal niet zonder regels en afspraken kan.

- nazien dat het schoolreglement niet aangepast kan worden aan hun individuele inzichten of meningen.

- het heen en weerschriftje (kleuters) en de agenda (lagere afdeling) dagelijks nakijken en ondertekenen.

- hun kinderen motiveren bij het schoolwerk.

- interesse vertonen voor wat hun kinderen op school doen en naar de oudercontactavonden komen.

- het Nederlandstalig karakter van de school respecteren.

- ervoor zorgen dat hun kinderen niet zonder geldige reden thuisblijven.

- hun kinderen op tijd naar school brengen, want anders worden de lessen verstoord.

- zich houden aan de afspraken in verband met het afhalen van de kinderen.

- hun kinderen niet vroegtijdig afhalen zonder de voorafgaandelijke toelating van de directeur.

- niet roken op het schoolterrein

- de facturen en schoolrekeningen op tijd betalen, omdat dit anders de administratie vertraagt en bemoeilijkt.

- bij eventuele problemen tussen kinderen, die problemen niet zelf proberen op te lossen, maar contact opnemen met de klasleerkracht.

- zich positief opstellen tegenover de school. Wanneer er toch vragen of problemen zouden zijn, kunnen ze hiermee bij de directeur terecht.